Ny lag ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”

[ecko_wide]lagen om distansavtal [/ecko_wide]

 

Den 13 juni träder en ny lag gällande distans- och hemförsäljning i kraft. Distans- och hemförsäljningslagen byter i samband med detta namn och blir ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” och  gäller när ett företag säljer varor eller tjänster till en konsument på distans, till exempel via e-handel. Bakgrunden till ändringarna är ett EU-direktiv som skall skapa en harmonisering av reglerna kring distanshandelsförsäljning inom EU. Direktivet behandlar regler om vilken information som ska ges till konsumenten och vilka rättigheter konsumenten har att ångra sig. Lagen är tvingande till konsumentens fördel och reglerar vad köparen har för rättigheter före, under och efter köp. Denna information är du som säljare alltså enligt lag skyldig  att ge din kund.

molly-funderar-640-300

Några viktiga förändringar som berör e-handel är:

1. Nya regler för returer av använda produkter.

Nätkunder kommer kunna skicka tillbaka använda varor i och med den nya lagen. Till dessa varor skall det sedan hänföras en värdeminskning. Att varan som enligt tidigare bestämmelser ska vara i ”oförändrat skick” är alltså inte längre aktuellt.

2. Utökade informationskrav.

All information ska ges innan avtalet (köpet) ingås. Informationen ska vara klar och begriplig och särskild hänsyn ska tas till behovet av skydd för särskilt utsatta personer. När ett avtal har ingåtts ska konsumenten inom rimlig tid få en kopia av avtalet eller en bekräftelse av avtalet. En nyhet är att information ska ges om vilken maskin och programvara som krävs för digitala produkter,  som datorprogram, mobila appar, spel och musik.

[ecko_alert color=”orange”]För de av våra kunder som säljer digitala produkter krävs det alltså att denna information finns tillgänglig för era kunder.[/ecko_alert]

Det införs också en civilrättslig regel om följden av utebliven information. Informerar inte näringsidkaren om kostnader för leverans och porto eller andra tillkommande kostnader är konsumenten inte skyldig att betala sådana kostnader. Bestämmelsen förs in i nya 2 kap. 7 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Näringsidkare som åsidosätter informationsskyldigheten ska kunna drabbas av sanktioner enligt marknadsföringslagen.

3.  Informationsformulär
Det kommer att finnas formulärdokument framtagna som om de ifylls på ett korrekt sätt och skickas till konsumenten, innebär att informationsplikten avseende t.ex. ångerrätten är uppfylld. Formulären är dock inte bindande utan det går att själv formulera egna texter. Liknande formulär kommer att finnas för konsumenter som vill göra sin ångerrätt gällande.

Konsumentverket har uppdragits att tillhandahålla formulären men dessa ännu ej publicerade.

Textalk uppmanar alla kunder att ta del av den nya lagstiftningen och se över hur den påverkar just er verksamhet samt göra de justeringar som den nya lagstiftningen kräver.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Distans–och-hemforsaljningsla_sfs-2005-59/